Ledning & styrelse

Ledning

Ulf Bladin

VD

VD sedan 1 juli 2020. 

Utbildning och bakgrund: Ulf Bladin är Medicinekandidat från Karolinska Institutet, civilekonom och MSc från Handelshögskolan i Stockholm. Ulf har tidigare bland annat varit General Manager, Vice President för regionen EMEA på Hycor Biomedical, Vice President Commercial Operations Europe på Thermo Fisher Scientific Immuno Diagnostics Division, Vice President med globalt ansvar för Marketing, Health Economy, Corporate Communications, Scientific & Regulatory Affairs på Phadia. Bladin har även haft ledande kommersiella positioner inom läkemedelsindustrin hos Pfizer och Merck Sharp & Dohme. Styrelseordförande i TeqCool AB (publ). Styrelseledamot i Prolight Diagnostics AB och Lumito AB. VD i Prolight Diagnostics AB sedan 2020.

Aktieinnehav: 724 638 st, 724 638 TO4, 724 638 TO5

Henrik Ljung

CFO

Utbildning och bakgrund: Henrik Ljung är civilekonom från Lunds universitet. Henrik har mångårig erfarenhet som CFO i ett flertal noterade bolag bl.a i Acconeer AB, Qlife Holding AB, SpectraCure AB och Lumito AB.

Aktieinnehav: 33 320 st

Tobias Volker

t f dotterbolagschef Psyros Diagnostics

Utbildning och bakgrund: Innehar en doktorsexamen i biokemi och en MBA från INSEAD. Under de senaste decennierna har han starkt bidragit till utvecklingen av point-of-care för hjärtsjukdomar men även inom andra sjukdomsområden. Ledde på Biosite den internationella utvecklingen av Triage-plattformen och lanserade hjärtpanelen och den allra första ersättningsberättigade BNP-analysen i Europa. Ansvarade för lanseringen av Quo-Test HbA1c på Quotient Diagnostics och deltog i det omvända förvärvet som senare blev EKF Diagnostics. Volker fick ytterligare insikt i POC-verksamheten när han arbetade på Cholestech, Alere och på senare tid på Expand Healthcare Consulting GmbH, där han varit rådgivare på hög nivå till privata företag och ideella organisationer. Har även varit ansvarig chef för FoU-gruppen för hälso- och sjukvård på SK Telecom (idag Invites Healthcare). 
Styrelseordförande i Expand Healthcare Consulting GmbH och styrelseledamot i Ominilabs.

Aktieinnehav 2022-05-27: 542 518 st

Styrelse

Uppdraget för samtliga styrelseledamöter gäller fram till slutet av nästa årsstämma.

Masoud Khayyami

Styrelseordförande

Utbildning och bakgrund: doktor i tillämpad biokemi vid Lunds universitet. Lång erfarenhet från forskning, medicin, medtech och biotekniksektorerna. Gedigen entreprenörserfarenhet (exempelvis Prolight Diagnostics AB, Lumito AB och Gasporox AB) och expertkunnande inom tillämpad medicin, mikrobiologi- och biotechområdet, särskilt vad gäller utveckling av olika typer av biomolekyler för kommersiell användning och forskning inom biologiska applikationer. Styrelseledamot både i medtechbolag och andra bolag. Engagerad i Prolight Diagnostics sedan 1999, och grundare av bolaget.

Aktieinnehav 2022-04-22: 2 056 812 genom Khayyami Invest AB

Maria Holmlund

Styrelseledamot

Utbildning och bakgrund: Fil. kand i kemi och biologi från Uppsala universitet samt en Master of Science från University of North Carolina. 30 års erfarenhet inom life science och diagnostikområdet. Arbetat på ledande befattningar med fokus på marknadsföring i internationella diagnostikbolag som Pharmacia Diagnostics, Boehringer Mannheim, Roche Scandinavia, Phadia och Thermo Fisher Scientific. Styrelseledamot i Biovica AB. VD i Prolight Diagnostics AB mellan 2016-2020.

Aktieinnehav 2022-04-22: 361 404 st, 154 887 TO4, 154 887 TO5

Ulf Bladin

Styrelseledamot och VD

Utbildning och bakgrund: Ulf Bladin är Medicinekandidat från Karolinska Institutet, civilekonom och MSc från Handelshögskolan i Stockholm. Ulf har tidigare bland annat varit General Manager, Vice President för regionen EMEA på Hycor Biomedical, Vice President Commercial Operations Europe på Thermo Fisher Scientific Immuno Diagnostics Division, Vice President med globalt ansvar för Marketing, Health Economy, Corporate Communications, Scientific & Regulatory Affairs på Phadia. Bladin har även haft ledande kommersiella positioner inom läkemedelsindustrin hos Pfizer och Merck Sharp & Dohme. Styrelseordförande i TeqCool AB (publ). Styrelseledamot i Prolight Diagnostics AB och Lumito AB. VD i Prolight Diagnostics AB sedan 2020.

Aktieinnehav: 724 638 st, 724 638 TO4, 724 638 TO5

Steve Ross

Styrelseledamot

Utbildning och bakgrund: Innehar två examina, en i kemi och en i matematik med  statistik, har disputerat vid Edinburgh University i syntetisk kemi och utförde därefter sin postdoktorala forskning vid University of Utah (Royal Society Fellowship), CNRS i Toulouse, Frankrike (Marie Curie Fellowship) och University of Oxford.
Medgrundare till Psyros Diagnostics och har arbetat med in vitro-diagnostik i över 15 år. Den industriella karriären inleddes 2001 med PiezOptic, där han utvecklade pyroelektriska sensorer för övervakning av exponering för giftiga gaser. År 2006 var han med och grundade Vivacta, ett nystartat företag som använde samma pyroelektriska teknik, den här gången för point-of-care diagnostik.

Aktieinnehav 2022-03-31: 8 290 816 st

Aileen McGettrick

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Utbildning och bakgrund: Har disputerat vid universitetet i Oxford i biokemi och genetik och fick därefter ett postdoktoralt forskningsstipendium i Oxford samt vid Joslin Diabetes Center i Boston, USA (som är knutet till Harvard Medical School) för att forska om genetik för typ 2-diabetes.
Medgrundare till Psyros Diagnostics och har 15 års erfarenhet av utveckling av tester för medicintekniska produkter. Tidigare ”Group Head of Assay Development” och ledde det multidisciplinära teamet för Vivacta Ltd och Novartis inom patientnära testning, specialiserade på detektion av sökta analyter i helblod för point-of-care diagnostik.

Aktieinnehav: 2022-03-31: 8 290 816 st

Tobias Volker

Styrelseledamot

Utbildning och bakgrund: Innehar en doktorsexamen i biokemi och en MBA från INSEAD. Under de senaste decennierna har han starkt bidragit till utvecklingen av point-of-care för hjärtsjukdomar men även inom andra sjukdomsområden. Ledde på Biosite den internationella utvecklingen av Triage-plattformen och lanserade hjärtpanelen och den allra första ersättningsberättigade BNP-analysen i Europa. Ansvarade för lanseringen av Quo-Test HbA1c på Quotient Diagnostics och deltog i det omvända förvärvet som senare blev EKF Diagnostics. Volker fick ytterligare insikt i POC-verksamheten när han arbetade på Cholestech, Alere och på senare tid på Expand Healthcare Consulting GmbH, där han varit rådgivare på hög nivå till privata företag och ideella organisationer. Har även varit ansvarig chef för FoU-gruppen för hälso- och sjukvård på SK Telecom (idag Invites Healthcare). 
Styrelseordförande i Expand Healthcare Consulting GmbH och styrelseledamot i Ominilabs.

Aktieinnehav 2022-05-27: 542 518 st

Valberedning

Valberedningen utses i samråd med de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna enligt aktieägarstatistik från Euroclear Sweden och övrig tillförlitlig ägarinformation i enlighet med årsstämmans beslut.

Valberedningens uppgift är att ta fram förslag till årsstämman avseende stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, revisorer och arvode till revisorer samt i förekommande fall förslag till revidering av principer för utseende av valberedning.

Valberedningen inför årsstämman 2023 i Prolight Diagnostics AB (publ.) består av ordförande Christer Sjödoff, som representerar Cardeon AB, utsedd i enlighet med de till röstetalet största aktieägarna. Övriga ledamöter är Paul Monaghan som representerar eget innehav, utsedd i enlighet med de till röstetalet största aktieägarna. Micael Wikberg, som representerar Günther & Wikberg Holding AB, utsedd i enlighet med de till röstetalet största aktieägarna.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen till:

Valberedningen
Prolight Diagnostics AB (publ)
Gasverksgatan 3A
222 29 Lund

Eller per e-post till:
valberedningen@prolightdiagnostics.se