Historik

Prolight Diagnostics utvecklar Point-of-care (POC) system. POC innebär att diagnostiseraProlight Diagnostics grundades år 1999 i Lund av Masoud Khayyami, doktor i Kemi vid Lunds universitet. Målsättning var att utveckla ett diagnostiskt test som snabbt kunde avgöra om en patient drabbats av hjärtinfarkt, med Point-of-care Test.

Historik

Prolight Diagnostics grundades år 1999 i Lund av Masoud Khayyami, doktor i Kemi vid Lunds universitet. Målsättning var att utveckla ett diagnostiskt test som snabbt kunde avgöra om en patient drabbats av hjärtinfarkt, med Point-of-care Test. Genom att mäta ämnen som avges från hjärtat i blodet under den akuta hjärtinfarktfasen kan snabb diagnos fastställas. Sedan dess har utvecklingen av POCT framskridit. Prolight Diagnostics har fokuserat på att utveckla ett system för biomarkören Troponin, en markör som mäter om en patient drabbats av hjärtinfarkt. Vi har fått indikationer av marknaden att utveckla vår POC plattform till att omfatta fler biomarkörer. Vårt flexibla testsystem kan därför komma att modifieras för att i framtiden även kunna mäta markörer inom exempelvis cancer, inflammation, stroke m fl.

1999
Prolight Diagnostic grundas
1999
2002
Den första prototypen
Ett samarbete med The Technology Partnership, (TTP), baserat i Cambridge UK etableras. Den första prototypen ”lab-on-a card” togs fram. Ett engångschip i kreditkortsstorlek där alla kemiska reaktioner utfördes. För att driva reaktionerna i kortets olika reaktionskamrar och kanaler, pumpades vätskorna fram mekaniskt. Det påvisades att metoden fungerade. Plattformen lämpade sig som tänkt för Point-of-care testning (POCT ).
2002
2005
Patent i Sverige
Tekniken som bygger på ELISA teknologi i miniatyrformat patenterades i Sverige. Tillverkningskostnad och marknadsacceptans bedömdes som ofördelaktig och vidare investeringar och utvecklingsarbete minimerades.
2005
2010
Patent i USA
Patent registreras i USA.
2010
2013
Patent i europeiska länder
Patent registreras i flera europeiska länder.
2013
2015
Utvecklingssteg 1
I ljuset av ett ökat intresse och acceptans av POCT tester inom flertalet kliniska områden beslutade bolaget att intensifiera arbetet, och undersöka möjligheter till vidareutveckling av konceptet. Det visade sig att TTP under mellantiden utvecklat en teknologi för andra applikationer, flex membrane, som innebär att man mellan sammansvetsade plastskikt kan skapa reaktionskammare där man kan mäta substanser med hög noggrannhet, eftersom flödet av reagenser kan kontrolleras med hög precision. Man har även möjlighet till parallell mätning av flera ämnen, och instrumentkonstruktionen är enklare. Teknologin är patenterad.
2015
2016
PLD Micro Flex
Prolight startar utvecklingen av en ny testplattform, ”PLD Micro Flex” baserad på Prolights Micro ELISA i kombination med TTPs Flex membrane. Ambitionen är att skapa en plattform med hög testprestanda och flexibilitet.
2016
2017
NGM Nordic MTF
Bolaget listas på NGM Nordic MTF.
2017
2018
Instrumentdesign
Instrumentdesignen börjar ta form med fokus på säkerhet och lätthanterlighet för användaren. Flertalet i instrumentet ingående komponenter är nu valda.
2018
2018
Målen för utvecklingssteg 1
Målen för utvecklingssteg 1 har uppnåtts. Styrelsen ger positivt besked att påbörja utvecklingssteg 2.
2018
2018
Uppvisar förväntad prestanda
PLD Micro Flex plattformen där Micro ELISA teknologin från Prolight Diagnostics komineras med TTP:s microflödesteknologi uppvisar förväntad prestanda, robusthet och pålitlighet.
2018
2019
Riktad emission
En riktad emission genomförs som tillför bolaget cirka 21,2 miljjoner kronor före transaktionskostnader.
2019
2019
Patentansökningar
Två nya patentansökningar relaterade till metod och applikation har inlämnats av teknologipartnern TTP för Prolights räkning till "The Intellectual Property Office" i Storbritannien.
2019
2019
Ytterligare ansökan
Ytterligare en ansökan skickas in vilken baseras på en höginnovativ lösning för att separera ut plasma från helblod. Separationen genomförs med mycket hög precision och i Point-of-care format - separationen kräver alltså mycket litet fysiskt utrymme och görs på kort tid.
2019
2020
Riktad nyemission
En riktad nyemission genomförs och bolaget tillförs cirka 55 miljoner kronor före transaktionskostnader.
2020
2020
Ny VD
Ulf Bladin tillträder som ny VD.
2020
2020
Patentansökan
Patentansökan inskickad som är baserad på en innovativ lösning för att kunna använda provtagningsröret för blodinsamling, från exempelvis armvecket, direkt i den automatiserade processen. Därmed undviks att manuellt överföra blod i bestämd mängd, via t ex pipettering, från provtagningsröret till testkortet innan detta sätts in i instrumentet för analys. Detta innebär färre handhavandesteg och en enklare, snabbare och robustare hantering.
2020
2022
Förvärv av Psyros Diagnostics
Psyros Diagnostics har utvecklat en helt ny, banbrytande POC teknik för digital immunanalys där enskilda molekyler kan räknas digitalt från en enda droppe blod.
2022