Prolight Diagnostics publicerar kvartalsrapport 3 2021

Finansiell översikt

Tredje kvartalet, 2021

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 30 (278) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 949 (-845) TSEK.
 • Resultat per aktie: -0,01 (-0,01) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2 780 (4 197) TSEK.

Nio månader, jan – sep 2021

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 79 (463) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -5 540 (-2 883) TSEK.
 • Resultat per aktie: -0,04 (-0,02) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5 661 (1 712) TSEK.
 • Likvida medel uppgick till 45 420 (59 607) TSEK per 30 september 2021.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

Inga väsentliga händelser finns att rapportera under perioden.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Bolaget har efter periodens utgång mottagit en stämningsansökan från en tidigare VD som lämnade bolaget 2016. Bolagets inställning i frågan har inte förändrats sedan bolagets uttalande 17 november 2020.
 • Ägandet av fyra patentansökningar har övertagits av Prolight Diagnostics Enligt överenskommelse med Prolight Diagnostics teknologipartner TTP plc (The Technology Partnership) har Prolight Diagnostics övertagit ägandet av fyra patentansökningarna och driver nu processen vidare för dessa ansökningar i PCT i respektive nationell fas.

VD:s kommentar

Behovet av tillförlitlig diagnostik har ökat kraftigt under covidpandemin. Under samtal med potentiella industriella partners har det framkommit att det finns ett stort intresse för att kunna flytta över existerande tester från stora centrala laboratorier ut till mindre kliniker med små egna labb och POC instrument, så kallad distributed testing. Som tidigare meddelats i separat pressmeddelande har styrelsen därför beslutad att starta en särskild utveckling inom detta nya område tillsammans med bolagets teknologipartner, brittiska TTP (The Technology Partnership).

Vi har tidigare berättat att fyra nya patentansökningar har genererats under utvecklingsarbetet hos TTP. Ägandet av dessa fyra patentansökningar har övertagits av Prolight Diagnostics, enligt tidigare överenskommelse med TTP. Ansökningsprocesserna drivs nu vidare i den internationella ansökan PCT (Patent Cooperation Treaty) respektive i nationell fas.

En av de innovativa patentansökningarna avser hur provtagningsröret direkt kan integreras i testkortet. En annan patentsökt innovation är testkort innehållande en integrerad centrifug. Härigenom uppnås ett mycket enkelt arbetsflöde för alla typer av klinisk miljö. Ingen utbildad personal behövs för att pipettera och centrifugera blodprovet. Vårt POC system ger förutsättningar att kunna erbjuda en fullt automatiserad plattform för immunodiagnostik. Nedan visas en schematisk bildserie hur detta enkla arbetsflöde kan komma att se ut.

Uppbyggnaden av PLD MicroFlex POC plattform med den unikt integrerade centrifugen och provtagningsröret speglar även hur de stora laboratorieinstrumentens arbetsflöden är uppbyggda från blodprov till resultat. TTP bedömer därför att den flexibla PLD MicroFlex plattformen kan anpassas så att även befintliga centrala laboratorietester – inom flera kliniska områden – kan erbjudas till POC och mindre laboratorier utan större kemiska förändringar. Härigenom skulle stora kostnads- och tidsbesparingar kunna uppnås för de bolag som önskar lansera sina centrala laboratorietester även till den växande marknaden för POC och distributed testing.

Mot bakgrund av att det finns ytterligare en ny potentiell marknad för Prolight Diagnostics har styrelsen beslutat att ge TTP uppdraget att utveckla ett nytt universellt testkort för PLD MicroFlex plattformen, dedikerat för POC/ distributed testing för existerande centrala laboratorietester, inklusive multiplex tester. Härigenom hoppas vi att potentiella partners intresse för Prolight Diagnostics kommer att bibehållas och stärkas.

Arbetet med det nya utvecklingsområdet kommer att starta under januari månad. Styrelsen bedömer att denna satsning ökar marknadspotentialen för PLD MicroFlex plattform och stärker Prolight Diagnostics kommersiella möjligheter. Parallellt fortsätter vi som tidigare att bevaka utvecklingen av nya teknologier och utvärderar om någon av dessa skulle kunna stärka och komplettera vårt erbjudande ytterligare så att vi kan bli ett helt unikt bolag inom POC testing.

Lund i november 2021

Ulf Bladin,
VD Prolight Diagnostics AB (publ)

Länk till hemsida där rapporten finns i sin helhet.

För ytterligare information:
Prolight Diagnostics AB (publ)
E-post: info@prolightdiagnostics.se
Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Denna information är sådan information som Prolight Diagnostics AB publ. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:00 den 23 november 2021.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Diagnostics Pressrelease 2021-11-23.pdf
Prolight Diagnostics Delarsrapport Q3 2021.pdf

Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med teknologipartners innovativa, flexibla, patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POC-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på exempelvis vårdcentraler, äldreboende, akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar, vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som exempelvis inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom ”micro ELISA” för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom POC området uppgick 2018 till USD 19,3 miljarder och är i stark tillväxt.

Bolagets aktier handlas under kortnamnet PRLD på marknadsplatsen NGM Nordic SME. G&W Fondkommission är mentor, telefon: 08-503 000 50.