Prolight Diagnostics publicerar bokslutskommuniké 2022

Finansiell översikt

Fjärde kvartalet, okt – dec 2022 Koncern
Bildad 1 mars 2022

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 2 050 TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till – 2 809 TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,01 SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5 436 TSEK.
 • Likvida medel uppgick till 54 111 TSEK per 31 december 2022.

Fjärde kvartalet, okt – dec 2022 Moderbolaget

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 3 429 (29) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -21 242 (-1 315) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,08 (-0,01) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -13 627 (-1 534) TSEK.
 • Likvida medel uppgick till 45 551 (43 886) TSEK per 31 december 2022.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2022.


Väsentliga händelser under 2022

Kvartal 1

 • Prolight tecknade ett avtal om att förvärva det brittiska bolaget Psyros Diagnostics Ltd till ett värde om 65 MSEK (ca £5,25M). Psyros har utvecklat en POC-teknik för digital immunanalys där enskilda molekyler kan räknas digitalt från en droppe blod.
 • Prolight beslutade om företrädesemission av units om cirka 77 MSEK villkorat av godkännande av extra bolagsstämma. Emissionen var garanterad upp till cirka 80 procent av ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission.
 • Prolight tillträdde aktierna i Psyros den 1 mars 2022 genom en apportemission.
 • Prolight genomförde en företrädesemission som tillförde bolaget cirka 62 MSEK före emissionskostnader.

Kvartal 2

 • Prolights dotterbolag Psyros lämnade in ytterligare en patentansökan rörande bolagets unika POC-teknik för att räkna enskilda molekyler digitalt. Patentansökan innebär en förfinad mätning av enskilda molekyler och lämnades in till Intellectual Property Office i Storbritannien.
 • Tobias Volker antog rollen som tillförordnad dotterbolagschef för Psyros. Henrik Ljung tillträdde som CFO för koncernen. Båda kommer att ingå i företagsledningen och rapportera till VD Ulf Bladin.
 • Prolights årstämma ägde rum den 20 maj 2022. Till styrelseledamöter omvaldes Masoud Khayyami, Maria Holmlund och Ulf Bladin. Till styrelseledamöter nyvaldes Steve Ross, Aileen McGettrick och Tobias Volker. Masoud Khayyami valdes till ny ordförande för styrelsen.

Kvartal 3

 • Prolight stärkte organisationen genom viktiga nyrekryteringar, dels för utvecklingsarbetet av plattformen, dels genom en Head of QA/RA, Andrew Goodenough, som kommer att leda implementeringen av säkerhets- och kvalitetsledningssystemet samt det regulatoriska arbetet. Dessutom anställdes Karl Bullen som Head of Manufacturing för att säkerställa Psyros interna tillverkningskompetens. Karl Bullen tillträdde den 31 oktober.
 • En extrastämma för Prolight ägdeäägde rum den 4 augusti 2022 och beslutade om långsiktiga incitamentsprogram till ledande befattningshavare och till styrelseledamoten Maria Holmlund.

Kvartal 4

 • Prolight Diagnostics (Prolight) meddelade att Psyros Diagnostics (Psyros) högkänsliga immunanalys kan detektera extremt låga nivåer av specifika protein digitalt. Dessa reproducerbara proof-of-performance-resultat med det sköldkörtelstimulerande hormonet TSH (Thyroid Stimulating Hormone) är ett mycket viktigt steg mot att utveckla en högkänslig analys för digital detektering av det hjärtspecifika proteinet troponin för att upptäcka och utesluta hjärtinfarkt.
 • Prolight tecknade avtal om kommersialisering gällande POC-plattformen PLD MicroFlex med bolagets teknik- och utvecklingspartner, The Technology Partnership (TTP), i Cambridge, Storbritannien i syfte att fortsätta utvecklingen och fullfölja pågående externa initiativ och diskussioner. Genom detta avtal kommer ersättning till Prolight att betalas ut i takt med att framtida intäkter genereras.
 • Prolight emitterade nya aktier i en kvittningsemission till bolagets brittiska samarbetspartner The Technology Partnership (TTP). Emissionen gjordes som betalning för den fordran som TTP hade på Prolight för utvecklingsprojektet inom distribuerad testning som kommunicerades den 16 december 2021.
 • Prolight anställde Karl Bullen som Head of Manufacturing i dotterbolaget Psyros för att säkerställa bolagets interna tillverkningskompetens.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Prolights dotterbolag Psyros uppnådde alla milstolpar för andra fasen av SBRI Healthcares stipendium, främst genom att producera funktionella prototyper för bolagets unika digitala immunanalys.
 • Prolight dotterbolag Psyros valde Integrated Technologies Limited (ITL) för att designa och utveckla det kommersiella instrumentet för den digitala immunanalysen, som kommer att baseras på existerande, fungerande prototyper. Detta nästa steg i produktutvecklingen bygger på de prototyper som utvecklats internt hos dotterbolaget Psyros.
 • Prolight meddelade att utvecklingsprojektet inom distribuerad testning nådde en positiv milstolpe genom att två laboratoriebaserade diagnostiska tester överfördes till plattformen. Testresultaten från projektet indikerar att kommersiellt tillgängliga laboratorietester kan överföras till POC-plattformen PLD MicroFlex.

VD:s kommentar
Vårt POC-system för digital immunanalys utvecklas idag i mycket snabb takt i vårt brittiska dotterbolag Psyros. Den patentsökta digitala immunanalysen, där varje molekyl räknas, innebär att biomarkörer kan upptäckas i extremt låga koncentrationer med hög känslighet och precision. Vi har nu ett mycket motiverat och kompetent team på plats som under mycket kort tid utvecklat sex funktionella instrument prototyper. Teamet är helt övertygade om att denna nya, banbrytande POC plattform kommer bli till stora nytta för patienter och den snabbt växande marknaden för patientnära testning.
 
Under kvartalet erhöll vi reproducerbara resultat från en proof-of-performance-studie som bekräftar att vår högkänsliga, digitala immunanalys kan detektera oerhört låga nivåer av ett specifikt protein, sköldkörtel stimulerande hormon (TSH), i human plasma. Dessa låga uppmätta koncentrationsnivåer ligger i sin tur inom ramen för vad som krävs för att med högkänsligt troponin kunna upptäcka och utesluta en hjärtinfarkt enligt gällande riktlinjer[1]. Resultaten är en viktig milstolpe och bådar gott inför den fortsatta utvecklingen av en högkänslig analys för digital detektering av troponin, men även för utvecklingen av ytterligare kliniska tester inom andra stora indikationsområden. Nästa viktiga milstolpe är proof-of-performance för just troponin, vilket vi nu arbetar intensivt med för att kunna visa före sommaren 2023.
 
Efter utgången av kvartalet kunde vi glädjande nog kommunicera att vi uppnått alla milstolpar för andra fasen av SBRI Healthcares stipendium, främst genom att producera fungerande prototyper av instrumentet. Psyros fick stipendiet på cirka 1 miljon pund förra året, villkorat av att vissa milstolpar skulle uppnås detta år. Stipendiet har påskyndat utvecklingen av vår unika digitala immunanalys.
 
För att ytterligare påskynda utvecklingen tecknade vi i februari ett avtal med en underleverantör för industrialiseringen av det digitala instrumentet. Parallellt är vår ambition att sätta upp de första delarna av en utvecklingsproduktionslinje för testkortstillverkning i våra egna lokaler.
 
Utvecklingsarbetet går helt enligt plan och vi fokuserar på fortsatt utveckling av den unika digitala tekniken, vilket bl a innefattar ytterligare generering av data och vidareutveckling av vårt prototypsystem för instrument och testkort. För att öka medvetenheten om vårt digitala immunanalyskoncept, siktar vi på att i juli 2023 kunna visa upp det på den internationella kongressen, American Association for Clinical Chemistry (AACC), vilken anses vara en av de största bland experter inom industrin.
 
Efter utgången av kvartalet kunde vi meddela att vår teknik- och utvecklingspartner The Technology Partnership (TTP) nådde en positiv milstolpe i utvecklingsprojektet inom distribuerad testning för POC-plattformen PLD MicroFlex, genom att två laboratoriebaserade diagnostiska tester överfördes till plattformen. Utvecklingsprojektet är första steget i att visa att plattformen kan anpassas för befintliga tester som idag genomförs på centrala laboratorier utan att tvingas göra större kemiska förändringar. TTP arbetar nu med att identifiera en lämplig kommersiell partner för att ta tekniken till lansering. Under kvartalet tecknade vi ett kommersialiseringsavtal med TTP för POC-plattformen PLD Microflex i syfte att fortsätta utvecklingen och fullfölja pågående externa initiativ och diskussioner. Genom detta avtal kommer ersättning till Prolight att betalas ut i takt med att framtida intäkter genereras. Vi tror fortfarande starkt på Microflex tekniken men prioriterar våra resurser på vår unika produktplattform för digital immunanalys.
 
Sammantaget har vår banbrytande produktplattform för digital immunanalys en enorm potential. Plattformen kan bli den första digitala, ultrakänsliga, bärbara POC-plattformen för högkänsligt troponin och på sikt även för många andra kliniska tester inom stora indikationsområden. Systemet är dessutom mycket enkelt att hantera och har låga produktionskostnader vilket gör det oerhört kostnadseffektivt, precis det marknaden efterfrågar. Vårt starka team är extremt motiverade att göra sitt yttersta för att leverera de främsta POC-systemen till vårdgivare och patienter på den snabbt växande marknaden för patientnära testning.
 
Lund i februari 2023
Ulf Bladin, VD Prolight Diagnostics AB (publ)


[1] European Cardiology Society´s Guidelines on Fourth Universal Definition of Myocardial infarction.
 
Länk till hemsida där rapporten finns i sin helhet.