Prolight Diagnostics kvartalsredogörelse för Q3 2019 publicerad

Prolight Diagnostics (publ) kvartalsredogörelse för Q3 2019 är nu offentliggjord (bilagd) och finns även tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se.

Nyckeltal*

jul-sep

jan-sep

Helår
Belopp i kronor

2019

2018

2019

2018

 2018

Omsättning, kr

0

0

0

0

0

Likvida medel, MSEK

2,6

29,1

2,6

29,1

20,9

Soliditet, %

96

93

96

93

95

Kassalikviditet, %

96

503

96

503

526

Antal aktier vid
periodens början

97 973 063

76 629 385

97 973 063

59 371 700

59 371 700

Genomsnittligt antal
aktier under perioden

97 973 063

88 238 851

97 353 465

76 171 903

81 081 496

Antal aktier vid
periodens slut

97 973 063

94 825 617

97 973 063

94 825 617

96 368 010

Resultat, MSEK

-0,7

-1,6

-3,4

-4,2

-5,9

Resultat per aktie, kr

-0,01

-0,02

-0,03

-0,06

-0,07

Resultat per aktie
efter utspädning, kr**

-0,01

-0,02

-0,03

-0,05

-0,07

* Periodens siffror inkluderar inte emissionslikviden från den emission som kommunicerades den 26 september 2019

** efter utspädning avser efter hänsyn tagen till de teckningsoptioner som är utställda i bolaget

För ytterligare information kontakta:

Prolight Diagnostics AB (publ), Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262.

E-post: mh@prolightdiagnostics.se 

Hemsida: www.prolightdiagnostics.se 

Denna information är sådan information som Prolight Diagnostics AB publ. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.30 den 20 november 2019.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Diagnostics Pressrelease 2019-11-20.pdf
Prolight Diagnostics Delarsrapport Q3 2019.pdf

Om Prolight Diagnostics AB

Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem baserat på patenterad teknologi, för användning vid s.k. Point of Care testning (POCT). POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom ”Micro Elisa” för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom området beräknades 2017 till drygt 18 miljarder USD och är i stark tillväxt.