Prolight Diagnostics AB genomför riktad nyemission som tillför bolaget ca 21 MSEK

I enlighet med bemyndigande från årstämman i Prolight Diagnostics den 16 maj 2019 har styrelsen idag fattat beslut om en riktad nyemission om 28 000 000 aktier. Nyemissionen har tecknats av ett fåtal kvalificerade investerare varav de största investerarna utgörs av Cardeon AB 7 MSEK, Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB för kunders räkning 7 MSEK, Fredrik Nilsson 4,3 MSEK och Roger Jensen 2,5 MSEK. Genom nyemissionen kommer bolaget att tillföras ca 21 MSEK före transaktionskostnader. Emissionskursen är 0,75 kronor per aktie vilket motsvarar dagens sista betalkurs och innebär en rabatt om ca 1,1 % jämfört med dagens volymviktade genomsnittskurs. Kursen innebär därtill en rabatt om ca 3,5 % jämfört med de senaste 5 börsdagarnas volymviktade genomsnittskurs. Emissionen har syndikerats genom accelerated bookbuilding och det är styrelsens bedömning att emissionskursen är marknadsmässig och avspeglar en rimlig nivå utifrån utbud och efterfrågan.  Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier och röster i Bolaget att uppgå till 125 973 063 och aktiekapitalet kommer att ha ökat med 2 800 000 SEK till 12 597 306,30 SEK vilket innebär en utspädningseffekt om ca 22,2 procent baserat på det totala antalet aktier i Bolaget efter transaktionen. Smärre korrigeringar av ovanstående kan komma att ske i samband med emissionens registrering.

Det är styrelsens bedömning att emissionskursen är marknadsmässig och avspeglar en rimlig nivå utifrån utbud och efterfrågan. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra anskaffning av kapital för att säkerställa implementering och vidareutveckling av Bolagets innovationer samt skapa en god finansiell ställning inför kommande förhandlingar med potentiella samarbetspartners. Det är dessutom av stor vikt att successivt förstärka Bolagets ägarbas med nya långsiktiga ägare vilket också delvis uppnås genom denna nyemission.

G&W Fondkommission har agerat finansiell rådgivare i samband med emissionen.

26 september 2019

För ytterligare information kontakta:
Prolight Diagnostics AB (publ), Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262.
E-post: mh@prolightdiagnostics.se 
Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Denna information är sådan information som Prolight Diagnostics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 19.00 den 26 september 2019.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Diagnostics Pressrelease 2019-09-26.pdf

Om Prolight Diagnostics AB
Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem, Point of Care testning (POCT) som är baserade på patenterad teknologi. POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på sjukhusvårds-avdelningar, vårdcentraler, äldreboenden etc vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom ”micro Elisa” för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom området beräknades 2017 till drygt 18 miljarder USD och är i stark tillväxt.