Kommuniké från årsstämma 2019 Prolight Diagnostics

Prolight Diagnostics AB höll torsdagen den 16 maj klockan kl. 13.00 2019 årsstämma, hos T-House Stureplan , Engelbrektsplan 1 i Stockholm.

VD kommenterar

Utvecklingen av ett POCT-system med högkänsligt troponin som första analys gör fortsatt viktiga framsteg i ett intensivt skede. De senaste månadernas arbete med att utveckla Prolights banbrytande plattform inom point-of-care diagnostik ,för i första hand diagnos av hjärtinfarkt, har resulterat i flera väsentliga framsteg. Resultaten har gett nya och värdefulla data baserat på innovativ utveckling av analysprocessen. Utvecklingen har lett fram till två nya patentansökningar relaterade till metod och applikation , som nu inlämnats av teknologipartnern TTP för Prolights räkning  till  ” The Intellectual Property Office” i UK. Vår intention är att under det närmaste året komplettera med ytterligare patentansökningar.

Behovet av att implementera och vidareutveckla dessa, tillsammans med ytterligare redan långt utvecklade innovationer har lett till att bolaget beslutat att förlänga  innevarande utvecklingsfas över 2019 , med beräknad inledning av fas 3 under början av 2020. Vi bedömer att detta kommer att förstärka bolagets kommersiella förutsättningar inför kommande förhandlingar med samarbetspartners inför marknadslanseringar.

Prolight har kommit överens med TTP, vår teknologipartner, om en lock up period för försäljning av aktier under 1 år med start från maj 2019. Det är glädjande att vår teknologipartner på det sättet visar ytterligare engagemang och tilltro till bolaget och dess teknik.

Förlängningen av utvecklingen kommer att innebära ett utökat kapitalbehov.

Högkänsligt troponin mäts regelbundet i samband med misstänkt hjärtinfarkt, eftersom ämnet frisätts vid skadan. Blodproverna mäts idag oftast på sjukhuslaboratoriernas stora lab-plattformar, där tiden för att erhålla ett provsvar kan röra sig om timmar.

POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet, där små mobila instrument möjliggör testning nära patienten och ger snabba provsvar till sjukvårdspersonalen. Dessa svar ger möjlighet för snabba behandlingsbeslut, som för patienten kan vara av väsentlig betydelse för en mer adekvat vård, både ur medicinsk och sjukvårds ekonomisk aspekt.

Idag finns ännu inget POCT-test som möter marknadens satta kriterier för högkänsligt troponin. Behovet av ett sådant test är stort, både utifrån medicinska och ekonomiska perspektiv. Våra kontakter med internationellt ledande läkare inom hjärt- och kärlområdet bekräftar dessa fakta. Vår affärsidé är därför att utveckla ett snabbt och högkänsligt troponintest i POCT-format, som ska svara upp mot dessa medicinska och sjukvårdsekonomiska behov.

Vi har under utvecklingens gång uppnått flertalet avgörande delmål såsom kombination av teknologier ( micro Elisa och flex membrane ) , mätkänslighet, och testtid . Vidare har  vi genom intervjuer med presumtiva användare säkrat att den tänkta hanteringen av systemet och dess specifikationer möter förväntningarna. Vi har även genomfört en marknadsundersökning där vi intervjuat beslutsfattare inom vårt fokusområde. Point of Care koordinatorer och specialistläkare inom kardiologi och akutvård har gett sina övergripande och detaljerade synpunkter på vårt produktkoncept.

Undersökningen visar att tänkta målgrupper och beslutsfattare delar vår uppfattning om det kommande systemets fördelar.. Några av ämnesområdena för vår diskussion i relation till vårt produktkoncept har varit : förväntningar på ett idealt POC system – kriterier för högkänsligt troponin – kostnadseffektivitet i relation till pris och prestanda – säkerhet och konfigurering – beslutsprocess för att ändra rutin och ta in ett nytt test – kvalitetskontroll – reducering av servicebehov . Samsynen bland deltagarna är stor och vi har även fått värdefull input på detaljnivå vad gäller justeringar inför färdigutveckling. Vi har nu säkerställt att kundbehoven kommer att mötas av

– de som kommer att använda instrumentet och testkit ,

– de som beslutar om införande av nya tester

– akutläkare och kardiologer – de som kommer att ta beslut baserat på testresultaten.

Från dessa intervjuer har mycket värdefull information ur ett handhavandeperspektiv erhållits, erfarenheter som nu arbetas in i vår framtida produkt.

Instrumentets design fokuserar på säkerhet och lätthanterlighet med ett modernt uttryck. Plattformens utveckling pågår fortsatt. Kravlistan med de tillhörande viktigaste milstolparna för systemets tre huvuddelar: testet, instrumentet och mjukvaran, är som alltid i denna typ av utveckling omfattande. Olika delkrav såsom känslighet, tid, mätsäkerhet, användargränssnitt, hållbarhet på ingående komponenter, produktionskostnad, servicekrav, jämförelser med befintliga system, för att nämna några, är många och alla krav är mycket viktiga. Systemets framtida konkurrenskraft är avhängigt på hur alla dessa med varandra integrerade krav uppnås, överträffar konkurrenter och accepteras av presumtiva användare.

Vi är glada att så många aktieägare visar ett aktivt intresse för bolaget med frågor gällande milstolpar och utveckling, men jag vill återigen poängtera att projektet fortsatt är i ett skede då detaljer som beskriver utvecklingsframsteg är mycket känsliga ur både konkurrent- och patenthänseende, och sådan information kan därmed inte i detta skede delges marknaden.

Hjärtinfarkt är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige och övriga världen. Bara i Sverige drabbas cirka tre personer per timme. I USA drabbas någon av hjärtinfarkt var 40e sekund. Samtidigt är en stor andel av de patienter som anländer till akutavdelningen med bröstsmärtor och misstänkt hjärtinfarkt inte i riskzonen. Dessa, med avseende på hjärtinfarkt, ”friska” patienters belastning av sjukvården kostar stora summor. All sjukvård, i hela världen, måste hushålla med knappa resurser. Ju tidigare rätt diagnos kan ställas desto snabbare kan effektiv och korrekt behandling sättas in. Ett snabbt och högkänsligt troponintest, i Point of Care-format, kan ge ett mycket värdefullt stöd i den processen. En tidig och snabb diagnos kan bidra till att rädda liv, samt att sjukvårdens knappa resurser används mer optimalt, samtidigt som sjukvårdsekonomin påverkas i positiv riktning. Detta kommer att ha samhällsekonomisk betydelse i framtiden.

Point of Care området som helhet beräknades omsätta cirka 18 miljarder USD under 2017. Marknaden för troponin beräknas till cirka 1,8 miljarder USD 2020, och hjärtmarkörsområdet förutspås en fortsatt stark tillväxt de kommande åren. Detta är en av Point of Care marknadens högsta tillväxtsiffror.

Vi har kommit långt i vårt utvecklingsarbete i ett mycket gott samarbete med vår internationellt väletablerade teknologipartner TTP. Tillsammans med TTP arbetar vi i ett område med stor potential, hög tillväxt och med ett uttalat medicinskt och ekonomiskt behov. Vi har goda förutsättningar att utveckla en produkt med stor betydelse globalt, både för individ och samhälle.

Jag känner stor tillförsikt inför den fortsatta utvecklingen, vilken kan ge oss möjlighet att rädda liv och spara vårdkostnader, samtidigt som vi har goda möjligheter att utveckla en bra affär.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för bolaget för föregående räkenskapsår. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för samma period.

Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att i ny räkning balanseras 12 055 509 kronor och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Styrelse

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Mats Persson, Ingemar Kihlström, Masoud Kayyami och Maria Holmlund.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att styrelseordförandens arvode ska uppgå till 150 000 kronor och att arvode till övriga styrelseledamöter ska uppgå till 75 000 kronor.

Revisor

MAZARS SET Revisionsbyrå AB valdes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Den auktoriserade revisorn Andreas Bodström kommer att vara huvudansvarig revisor. Revisorns arvode utgår enligt godkänd räkning.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att betalas kontant, genom kvittning eller apportegendom. Styrelsens beslut får vid full teckning eller konvertering inte medföra utgivande av fler än 35 000 000 aktier.

Besluten överensstämmer med tidigare offentliggjorda förslag.

Bilder visade på årsstämman finns tillgängliga på hemsidan.

16 maj 2019

För ytterligare information kontakta
Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262
E-post: mh@prolightdiagnostics.se

Styrelseordförande Mats Persson telefon +46 (0) 705 114 636
E-post: mats.persson@mp-konsult.se

Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Diagnostics Kommunike fran arsstamma.pdf

Om Prolight Diagnostics AB
Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem baserat på patenterad teknologi, för användning vid s.k. Point of Care testning (POCT). POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom ”Micro Elisa” för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom området beräknades 2017 till drygt 18 miljarder USD och är i stark tillväxt.