Extra bolagsstämma i Prolight Diagnostics AB (publ) den 4 augusti 2022

Extra bolagsstämma i Prolight Diagnostics AB (publ) ägde rum den 4 augusti 2022. Bolagsstämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se

Incitamentsprogram för ledande befattningshavare, innefattande riktad nyemission samt överlåtelse av teckningsoptioner
Bolagsstämman beslutade om ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare i bolaget, innefattande en riktad nyemission av högst 2 000 000 teckningsoptioner till bolaget och överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagarna i incitamentsprogrammet. Överlåtelsen av teckningsoptionerna till deltagarna i incitamentsprogrammet ska ske till marknadsvärde.
Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med den 1 september 2025 till och med den 30 november 2025 till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande en (1) krona.

Incitamentsprogram för styrelseledamot, innefattande riktad nyemission samt överlåtelse av teckningsoptioner
Bolagsstämman beslutade om ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamoten Maria Holmlund, innefattande en riktad nyemission av högst 500 000 teckningsoptioner till bolaget och överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagaren i incitamentsprogrammet. Överlåtelsen av teckningsoptionerna till deltagaren i incitamentsprogrammet ska ske till marknadsvärde.
Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med den 1 september 2025 till och med den 30 november 2025 till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande en (1) krona.

Incitamentsprogram i form av personaloptioner för anställda, innefattande riktad nyemission samt överlåtelse av teckningsoptioner
Bolagsstämman beslutade om ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda i bolagets helägda dotterbolag Psyros Diagnostics Ltd genom utgivande av s.k. personaloptioner. Personaloptionsprogrammet omfattar maximalt 8 000 000 personaloptioner som ska kunna erbjudas upp till 25 anställda i Psyros Diagnostics Ltd. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande stängningskursen för bolagets aktie på NGM Nordic SME handelsdagen före den dag som personaloptionen tilldelas.
För att säkerställa bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet, beslutade även bolagsstämman om en riktad emission av 8 000 000 teckningsoptioner till bolaget samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner eller aktier till deltagarna i incitamentsprogrammet.

För eventuella frågor, vänligen kontakta:

Prolight Diagnostics AB (publ)
E-post: ub@prolightdiagnostics.se
Telefon: +46 73 582 39 87
Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prolight Diagnostics Kommunike fran extra bolagsstamma.pdf

Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med dotterbolaget Psyros Diagnostics samt teknologipartners innovativa, flexibla, patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT) som är it baserad på patenterad teknologi. POC-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på exempelvis vårdcentraler, äldreboende, akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar, vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknik kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som exempelvis inte har hjärtinfarkt. Försäljningsvärdet inom POCT området uppgick 2020 till USD 29,1 miljarder och är i stark tillväxt.

Bolagets aktier handlas under kortnamnet PRLD på marknadsplatsen NGM Nordic SME.