Prolight Diagnostics shows proof-of-performance for high-sensitive immuno assay

Prolight Diagnostics (“Prolight”) today announced that its subsidiary Psyros Diagnostics (“Psyros”) has been able to demonstrate proof-of-performance that its high-sensitivity immunoassay is capable of reproducibly detecting low levels of specific proteins in a digital manner. “This is a very important step on our journey to develop a high-sensitivity assay for digitally detecting troponin. Such an […]

Prolight Diagnostics signs commercialisation agreement for PLD Micro Flex

Prolight Diagnostics AB today announces that it has signed a commercialisation agreement for its proprietary point-of-care (POC) platform PLD Micro Flex with its technology and development partner, The Technology Partnership plc (TTP), in Cambridge, UK. Under the agreement, TTP will pursue further development and ongoing external initiatives and discussions with the aim of securing an […]

Prolight Diagnostics strengthens management

Today, Prolight Diagnostics announces that it has hired Karl Bullen as Head of Manufacturing in its subsidiary Psyros Diagnostics to ensure the company's internal competence in manufacturing. "It gives us immense satisfaction that our company can attract such senior and competent staff. We consider it a testament to the strong market we see for our […]

Prolight Diagnostics stärker ledningen

Prolight Diagnostics meddelar idag att bolaget har anställt Karl Bullen som Head of Manufacturing i dotterbolaget Psyros Diagnostics för att säkerställa bolagets interna tillverkningskompetens. "Vi är oerhört glada att vårt bolag lyckas attrahera så senior och kompetent personal. Vi ser det som ett bevis på den starka marknad vi ser för vår diagnostik. Karl Bullen […]

Ledande befattningshavare i Prolight Diagnostics AB (publ) förvärvar teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogram

Ledande befattningshavare i Prolight Diagnostics AB (publ) förvärvar totalt 2 500 000 teckningsoptioner i de nyligen beslutade incitamentsprogrammen 2022/2025. Vid extra bolagsstämma i Prolight Diagnostics AB (publ) den 4 augusti beslutades om incitamentsprogram, innefattande riktad nyemission av teckningsoptioner till bolaget för vidareöverlåtelse till vissa ledande befattningshavare i bolaget till marknadsvärde. Varje teckningsoption berättigar under perioden från och […]

Prolight Diagnostics publicerar halvårsrapport, 2022

Finansiell översikt Andra kvartalet Q2 2022 Koncern, (bildad 1 mars 2022) Nettoomsättningen uppgick till 0. Övriga rörelseintäkter uppgick till 2 311 TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -7 054 TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till: -0,03 SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten var -10 210 TSEK. Likvida medel uppgick till 75 […]

Extra bolagsstämma i Prolight Diagnostics AB (publ) den 4 augusti 2022

Extra bolagsstämma i Prolight Diagnostics AB (publ) ägde rum den 4 augusti 2022. Bolagsstämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se.  Incitamentsprogram för ledande befattningshavare, innefattande riktad nyemission samt överlåtelse av teckningsoptionerBolagsstämman beslutade om ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare i bolaget, innefattande en […]

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PROLIGHT DIAGNOSTICS AB (PUBL)

Aktieägarna i Prolight Diagnostics AB (publ), org.nr 556570-9499, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 4 augusti 2022. Styrelsen har beslutat att stämman ska genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den […]

Tillägg till pressmeddelande: Intern transaktion av aktier i Prolight Diagnostics AB

Tillägg till tidigare pressmeddelande som publicerades den 3 juni 2022: https://www.prolightdiagnostics.se/investor-relations/pressmeddelanden/intern-transaktion-av-aktier-i-prolight-diagnostics-ab-96338 Som tidigare kommunicerats har en intern transaktion av i Prolight Diagnostics-aktien genomförts mellan två bolag, vilka båda ägdes av Masoud Kayyami. Transaktionen innebar att MK Capital AB:s innehav av Prolight Diagnostics-aktier flyttades till Grundbulten 120143 AB (unä MTT Capital AB). Därefter har Cardeon AB […]

Prolight Diagnostics publicerar investerarbrev för juli 2022

Fyra viktiga nyanställningar säkerställer fortsatt utvecklingsarbete av Psyros POC-plattform och bolaget har flyttat till större lokaler med plats för laboratorietester och instrumentutveckling. Teknik- och utvecklingspartnern TTP har informerat styrelsen Prolight Diagnostics om det särskilda utvecklingsprojektet som riktar sig till marknaden för distributed testing m m. Investerarbrevet bifogas. För eventuella frågor, vänligen kontakta: Prolight Diagnostics AB […]