Prolight Diagnostics shows proof-of-performance for high-sensitive immuno assay

Prolight Diagnostics (“Prolight”) today announced that its subsidiary Psyros Diagnostics (“Psyros”) has been able to demonstrate proof-of-performance that its high-sensitivity immunoassay is capable of reproducibly detecting low levels of specific proteins in a digital manner. “This is a very important step on our journey to develop a high-sensitivity assay for digitally detecting troponin. Such an […]

Prolight Diagnostics signs commercialisation agreement for PLD Micro Flex

Prolight Diagnostics AB today announces that it has signed a commercialisation agreement for its proprietary point-of-care (POC) platform PLD Micro Flex with its technology and development partner, The Technology Partnership plc (TTP), in Cambridge, UK. Under the agreement, TTP will pursue further development and ongoing external initiatives and discussions with the aim of securing an […]

Prolight Diagnostics publicerar halvårsrapport, 2022

Finansiell översikt Andra kvartalet Q2 2022 Koncern, (bildad 1 mars 2022) Nettoomsättningen uppgick till 0. Övriga rörelseintäkter uppgick till 2 311 TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -7 054 TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till: -0,03 SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten var -10 210 TSEK. Likvida medel uppgick till 75 […]

Extra bolagsstämma i Prolight Diagnostics AB (publ) den 4 augusti 2022

Extra bolagsstämma i Prolight Diagnostics AB (publ) ägde rum den 4 augusti 2022. Bolagsstämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se.  Incitamentsprogram för ledande befattningshavare, innefattande riktad nyemission samt överlåtelse av teckningsoptionerBolagsstämman beslutade om ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare i bolaget, innefattande en […]

Prolight Diagnostics publicerar kvartalsrapport 1, 2022

Finansiell översikt Första kvartalet Q1 2022 koncern, (bildad 1 mars 2022) Nettoomsättningen uppgick till 0. Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 298 TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -3 674 TSEK. Resultat per aktie: -0,02 SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 3 225 TSEK. Likvida medel uppgick till 39 827 TSEK per 31 mars 2022. […]

Årsstämma i Prolight Diagnostics AB (publ) den 20 maj 2022

Årsstämman i Prolight Diagnostics AB (publ) ägde rum den 20 maj 2022. Årsstämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se.  Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för bolaget för föregående räkenskapsår. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet […]

Annual General Meeting of Prolight Diagnostics AB (publ) on 20 May 2022

The Annual General Meeting (AGM) of Prolight Diagnostics AB (publ) took place on Friday 20 May 2022. The AGM was conducted by way of postal voting, without the physical presence of shareholders. Full information regarding the decisions of the AGM is available on the companys website, www.prolightdiagnostics.se.  Resolution regarding the adoption of the income statement […]

Årsredovisning för 2021

Prolight Diagnostics AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2021 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, https://www.prolightdiagnostics.se/investor-relations/finansiella-rapporter/ samt i bifogad bilaga. För ytterligare information, vänligen kontakta: Prolight Diagnostics AB (publ)E-post: ub@prolightdiagnostics.seTelefon: +46 73 582 39 87Hemsida: www.prolightdiagnostics.se Följande dokument kan hämtas från beQuotedProlight Pressrelease 2022-04-29.pdfProlight Arsredovisning 2021.pdf Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med dotterbolaget Psyros Diagnostics samt teknikpartners innovativa, flexibla, […]

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROLIGHT DIAGNOSTICS AB (PUBL)

Aktieägarna i Prolight Diagnostics AB (publ), org.nr 556570-9499, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 20 maj 2022. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som […]

Prolight Diagnostics tillförs cirka 62 MSEK genom företrädesemission

Prolight Diagnostics AB (publ) har genomfört en företrädesemission vilken tecknades till nivån för garantin om cirka 80 procent och Bolaget tillförs därmed cirka 62 MSEK före emissionskostnader. Efter avslutad teckningsperiod visar sammanräkningen i Prolight Diagnostics företrädesemission att totalt 89 855 070 units tecknades, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 80 procent. 13 265 565 units, […]