Prolight Diagnostics stärker ledningen

Prolight Diagnostics meddelar idag att bolaget har anställt Karl Bullen som Head of Manufacturing i dotterbolaget Psyros Diagnostics för att säkerställa bolagets interna tillverkningskompetens. "Vi är oerhört glada att vårt bolag lyckas attrahera så senior och kompetent personal. Vi ser det som ett bevis på den starka marknad vi ser för vår diagnostik. Karl Bullen […]

Ledande befattningshavare i Prolight Diagnostics AB (publ) förvärvar teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogram

Ledande befattningshavare i Prolight Diagnostics AB (publ) förvärvar totalt 2 500 000 teckningsoptioner i de nyligen beslutade incitamentsprogrammen 2022/2025. Vid extra bolagsstämma i Prolight Diagnostics AB (publ) den 4 augusti beslutades om incitamentsprogram, innefattande riktad nyemission av teckningsoptioner till bolaget för vidareöverlåtelse till vissa ledande befattningshavare i bolaget till marknadsvärde. Varje teckningsoption berättigar under perioden från och […]

Prolight Diagnostics publicerar halvårsrapport, 2022

Finansiell översikt Andra kvartalet Q2 2022 Koncern, (bildad 1 mars 2022) Nettoomsättningen uppgick till 0. Övriga rörelseintäkter uppgick till 2 311 TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -7 054 TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till: -0,03 SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten var -10 210 TSEK. Likvida medel uppgick till 75 […]

Extra bolagsstämma i Prolight Diagnostics AB (publ) den 4 augusti 2022

Extra bolagsstämma i Prolight Diagnostics AB (publ) ägde rum den 4 augusti 2022. Bolagsstämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se.  Incitamentsprogram för ledande befattningshavare, innefattande riktad nyemission samt överlåtelse av teckningsoptionerBolagsstämman beslutade om ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare i bolaget, innefattande en […]

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PROLIGHT DIAGNOSTICS AB (PUBL)

Aktieägarna i Prolight Diagnostics AB (publ), org.nr 556570-9499, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 4 augusti 2022. Styrelsen har beslutat att stämman ska genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den […]

Tillägg till pressmeddelande: Intern transaktion av aktier i Prolight Diagnostics AB

Tillägg till tidigare pressmeddelande som publicerades den 3 juni 2022: https://www.prolightdiagnostics.se/investor-relations/pressmeddelanden/intern-transaktion-av-aktier-i-prolight-diagnostics-ab-96338 Som tidigare kommunicerats har en intern transaktion av i Prolight Diagnostics-aktien genomförts mellan två bolag, vilka båda ägdes av Masoud Kayyami. Transaktionen innebar att MK Capital AB:s innehav av Prolight Diagnostics-aktier flyttades till Grundbulten 120143 AB (unä MTT Capital AB). Därefter har Cardeon AB […]

Prolight Diagnostics publicerar investerarbrev för juli 2022

Fyra viktiga nyanställningar säkerställer fortsatt utvecklingsarbete av Psyros POC-plattform och bolaget har flyttat till större lokaler med plats för laboratorietester och instrumentutveckling. Teknik- och utvecklingspartnern TTP har informerat styrelsen Prolight Diagnostics om det särskilda utvecklingsprojektet som riktar sig till marknaden för distributed testing m m. Investerarbrevet bifogas. För eventuella frågor, vänligen kontakta: Prolight Diagnostics AB […]

Fyra viktiga nyrekryteringar för fortsatt utvecklingsarbete

Prolight Diagnostics kan nu kommunicera lyckosamma rekryteringar till fyra viktiga positioner i det helägda brittiska dotterbolaget Psyros Diagnostics. Som tidigare kommunicerats förvärvades bolaget i början av året och arbetet med fortsatt utveckling av Psyros unika digitala immunanalysplattform fortskrider enligt plan. Tre av de nyrekryterade är redan i fullt arbete: Senior Scientist Marc Swayne, System Engineer […]

Intervju med Prolight Diagnostics VD som native annons i DNs tema Innovation: ”Prolight Diagnostics kan bli ett helt unikt bolag inom patientnära testsystem”

Annonsen i sin helhet finns att läsa på följande länk: Dagens Nyheter tema Innovation – 29 juni 2022 För ytterligare information:Prolight Diagnostics AB (publ)E-post: ub@prolightdiagnostics.seTelefon: +46 73 582 39 87 Hemsida: www.prolightdiagnostics.se Följande dokument kan hämtas från beQuotedProlight Diagnostics Pressrelease 2022-06-29.pdfProlight DN Innovation.pdf Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med dotterbolaget Psyros Diagnostics samt teknologi-partners innovativa, flexibla, patientnära testsystem, Point […]

Intern transaktion av aktier i Prolight Diagnostics AB

En intern transaktion av aktier i Prolight Diagnostics AB har utförts mellan två bolag: MK Capital AB, som ägs av Masoud Khayyami, och Khayyami Invest AB (Grundbulten 120143), dotterbolag till MK Capital AB.  Hela innehavet från MK Capital AB har flyttats till dotterbolaget Khayyami Invest AB och transaktionen rapporteras som en försäljning respektive köp i […]