Teknik

Prolight Diagnostics utvecklar Point-of-care (POC) system, små mobila instrument med utvecklade testkort som kan genomföra tester genom ett enkelt blodprov. POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet.

Prolight Diagnostics utvecklar Point-of-care (POC) system, små mobila instrument med utvecklade testkort som kan genomföra tester genom ett enkelt blodprov. POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet. Provtagning och analys av POCT-tester kräver oftast inte specifik kompetens, till skillnad från de stora sjukhuslaboratoriernas tekniskt krävande utrustning.

Precis som företagets namn antyder, arbetar bolaget idag med detektion av proteiner (Pro) genom ljus (light) i ett optiskt system. Företaget har vidareutvecklat den väletablerade ELISA tekniken från de stora labbplattformarna till ett microformat. Vidare används flex membrane tekniken som vår strategiska samarbetspartner TTP utvecklat. Vi har kombinerat det lilla formatet – micro – med den flexibla lösningen – flex – vilket gav upphov till POC plattformens namn PLD Micro Flex.

Micro ELISA

PLD Micro Flex bygger på ELISA-metoden, en väletablerad teknik i diagnostiksammanhang. Prolight Diagnostics (PLD) har vidareutvecklat denna teknik till ett mikroformat som är väl lämpat för Point-of-care och distribuerad diagnostisk testning. Metoden är patenterad med godkända patent i Europa och USA och flera andra ansökningar är under behandling. 

ELISA-metoden gör det möjligt att ta reda på om provet innehåller en specifik antikropp eller antigen. Metoden undersöker hur patientens immunsystem reagerar på främmande organismer (antigener). Genom att detektera olika antikroppar eller antigener, kan olika sjukdomar diagnostiseras.

Antikroppar är proteiner som produceras av kroppens immunförsvar och som binder till främmande ämnen som har kommit in i kroppen, så kallade antigener.

En antigen är ett främmande ämne som har kommit in i kroppen och som får immunförsvaret att reagera och producera specifika antikroppar mot just den antigenen.

PLD Micro Flex teknik gör det möjligt att utföra en ELISA-test med ett litet engångstestkort, vilket innebär ett snabbare och enklare alternativ till mätning av ämnen i blod jämfört med att utföra analysen med en mikrotiterplatta. Testkortet (ca 100 mm x 90 mm) är förpreparerat med de reagenser som behövs för att mäta koncentrationen av det sökta ämnet i blodet direkt från ett standard vakuumrör (primära provtagningsröret). Det lilla formatet och det bekväma, enkla användararbetsflödet gör principen väl lämpad för POC (Point-of-care) testning.

Flex Membrane

Micro Flex testkortet är baserad på TTP:s Flex membranteknik, vilken möjliggör integration av komplexa flöden på ett litet engångstestkort. För att underlätta handhavandet och för att undvika att användaren utsätts för onödig blodkontaminering, är testkortet utrustade med sådan teknik att det primära provtagningsröret monteras och integreras direkt på testkortet. Under analysen så hanterar systemet automatiskt processen att få ut blodet från provtagningsröret och förbereda blodet för en ELISA test.

Testkortet innehåller flera flödeskanaler för att blanda provet med valda reagenser i reaktionskammaren, där en patenterad blandningsteknik påskyndar reaktionen mellan antikropparna och antigenerna, vilket gör att testet kan genomföras snabbare. Genom att använda olika antikroppar i testkortet kan olika antigener detekteras. En sköljning avlägsnar eventuella obundna antigener vilket förbättrar testets känslighet och specificitet. Därefter utförs en sista kemisk reaktion för att omvandla de bundna antigenerna till ljus. Systemet registrerar ljuset med en högkänslig detektor, vilket möjliggör en mätning av antigenkoncentrationen och rapporterar detta till användaren.

Patent

Bolaget har en stark patentportfölj bestående av fyra registrerade patent gällande micro elisa teknologin, två i USA, ett i EU och ett i Sverige. Under bolagets andra utvecklingssteg gjordes väsentliga framsteg som gav upphov till att ytterligare fyra patentansökningar kunde lämnas in.

Styrkor

Mobilt
- kan genomföras vid sjukhussängen, på vårdcentralen, akutenheten, i primärvården eller på intensivvårdsavdelningen.
Tids- och kostnadseffektivt
- proverna behöver inte skickas till labratorium för analys vilket sparar tid. Att snabbt upptäcka eller tidigt utesluta exempelvis hjärtinfarkt innebär möjlighet att ge snabbare vård, onödiga sjukhusvistelser kan undvikas och stora vårdkostnader kan sparas in.
Kräver oftast inte specifik kompetens
- till skillnad från de stora sjukhuslaboratoriernas ofta tekniskt krävande utrustning.
Snabb och tillförlitlig
- ambitionen med systemet är att kunna ge analyssvar efter cirka 10 minuter. Analysen kan bidra till säkrare patientprioriteringar och förbättrat patientflöde.
Teknologin möjliggör bredd
- teknologin som utvecklas möjliggör flera tillämpningar inom exempelvis cancer, trauma och inflammation.
Integration
- instrumentet utvecklas för att kunna kopplas upp för export av testresultat till exempelvis patientjournaler.
Bidrar till minskad arbetsbelastning
- vid akuta enheter är personalens förmåga att vara effektiv och korrekt av stor vikt. Snabb diagnostik med POCT innebär att patienter i behov av snabboch akut vård kan prioriteras i ett tidigt skede. Det skapar ett bättre patientflöde då patienterna snabbare blir diagnostiserade och behandlade.
Patientnära analyser
- Prolight Diagnostics POC system innebär att vårdgivare kan utföra diagnostiseringen direkt vid patientens sida.
Frigör sjukhusplatser
- snabba diagnoser innebär att sjukvården snabbt kan sålla ut patienter som inte är i behov av akut vård.