Produkt

Point-of-care analysen sker genom Prolight Diagnostics PLD Micro Flex. Vår ambition är att med Micro Flex teknologin möjliggöra diagnos med ett enkelt blodprov, snabbt medan patienten väntar, och med samma precision som sjukhuslaboratoriet.

Point-of-care analysen sker genom Prolight Diagnostics PLD Micro Flex. Vår ambition är att med Micro Flex teknologin möjliggöra diagnos med ett enkelt blodprov, snabbt medan patienten väntar, och med samma precision som sjukhuslaboratoriet.

PLD Micro Flex system består av testkort och instrument. Testkortet är förpreparerat  med reagens för analys av de biomarkörer som testet avser mäta. PLD Micro flex teknologin baseras på en kombination av den väletablerade Elisa teknologin i mikroformat och flex membrane mikroflödesteknologi.

Blodprovstagningsröret är integrerat direkt i den automatiserade processen och förenklar arbetsflödet. Därmed finns möjlighet att eliminera flera manuella steg som pipettering, centrifugering och spädning. Med hjälp av en programvara kommer testdata att kunna exporteras till IT-system, för bland annat patientjournaler.

Prolight Diagnostics har inledningsvis fokuserat på hjärtmarkören  högkänsligt troponin, för att diagnosticera hjärtinfarkt. Plattformen PLD Micro Flex är flexibel med potential att kunna användas för flertalet olika tester eller markörkombinationer. För varje test behöver testspecifika kort tas fram.

Bilderna visar exempel på hur testkort och instrument kan komma att se ut.

Micro Flex styrkor

Snabba och korrekta provsvar möjliggör snabbare behandling och färre sjukhusdagar, vilket i sin tur innebär kostnadsbesparingar.

Prover behöver inte skickas till sjukhusets laboratorium, där transport och längre analystider adderar lång väntetid, innan provsvaret når behandlande läkare. Micro Flex har potential att möjliggöra för patienten  och läkaren att diskutera resultaten i direkt anslutning till provtagningen, en fördel för både patient och vårdgivare. Provtagningen kan genomföras på exempelvis vårdcentraler, äldreboende, akutmottagningar eller intensivvårdsavdelningar.