Nyckeltal

Första kvartalet Q1 2022 koncern, (bildad 1 mars 2022)

Nettoomsättningen uppgick till 0.

Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 298 TSEK.

Resultatet efter skatt uppgick till -3 674 TSEK.

Resultat per aktie: -0,02 SEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 3 225 TSEK.

Likvida medel uppgick till 39 827 TSEK per 31 mars 2022.

Finansiell översikt första kvartalet Q1 moderbolag 1 januari till 31 mars 2022

Nettoomsättningen uppgick till 0 (0).

Övriga rörelseintäkter uppgick till 144 (1) TSEK.

Resultatet efter skatt uppgick till -2 554 (-1 459) TSEK.

Resultat per aktie: -0,02 (-0,01) SEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2 382 (- 1250) TSEK.

Likvida medel uppgick till 33 560 (49 876) TSEK per 31 mars 2022.

Väsentliga händelser under kvartalet

Prolight Diagnostics tecknade ett avtal om att förvärva det brittiska bolaget Psyros Diagnostics Ltd till ett värde om 65 MSEK (ca £5,25M). Psyros Diagnostics har utvecklat en POC teknik för digital immunanalys där enskilda molekyler kan räknas digitalt från en droppe blod. Denna patentsökta teknik, som även har möjlighet till multiplex, möjliggör mätning av biomarkörer med oerhört låga detektionsnivåer (femtomolar 10-15) inom 10 minuter eller mindre.

Prolight Diagnostics beslutade om företrädesemission av units om cirka 77 MSEK villkorat av godkännande av extra bolagsstämma. Emissionen var garanterad upp till cirka 80 procent av ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission.

Bolaget kallade till extra bolagsstämma torsdagen den 24 februari 2022 i Bolagets lokaler på Gasverksgatan 3 A i Lund.

Prolight Diagnostics tillträdde aktierna i Psyros Diagnostics Ltd. den 1 mars 2022 genom en apportemission.

Prolight Diagnostics genomförde en företrädesemission vilken tecknades till nivån för garantin om cirka 80 procent. Bolaget tillfördes därmed cirka 62 MSEK före emissionskostnader.

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

Prolight Diagnostics dotterbolag, Psyros Diagnostics, lämnade in ytterligare en patentansökan rörande bolagets unika POC teknik för att räkna enskilda molekyler digitalt. Patentansökan innebär en förfinad mätning av enskilda molekyler och inlämnades till Intellectual Property Office i UK.

Tobias Volker antog rollen som tillförordnad dotterbolagschef för Psyros
Henrik Ljung tillträdde som CFO för Prolight Diagnostics koncern. Båda två kommer att ingå i företagsledningen och rapportera direkt till VD Ulf Bladin.

Integrationen mellan Psyros Diagnostics och Prolight Diagnostics är i full gång. Psyros fyra grundare, och tf dotterbolagschefen hade tillsammans med styrelsen kickoff på Prolights kontor i Lund (se bild t v).

Årstämman den 20 maj 2022 kommer att genomföras via förhandsröstning.

I nuläget är det vår preliminära bedömning att Bolaget inte kommer att ha någon signifikant påverkan, direkt eller indirekt, av kriget i Ukraina, dock följer vi löpande utvecklingen.

Koncernens utveckling för perioden 1 mars - 31 mars 2022

En koncern bildades den 1 mars 2022 när Prolight Diagnostics AB tillträdde det tidigare förvärvade engelska dotterbolaget Psyros Diagnostics Ltd. Koncernens resultaträkning, balansräkning och kassaflöde avser endast perioden 1-31 mars 2022.

Intäkter

Under tiden för produktutveckling saknar Prolight koncernen försäljning och nettoomsättning. Periodens övriga intäkter uppgick till 1 298 211 kr och bestod huvudsakligen av konsultintäkter i Psyros Diagnostics och valutakursvinster.

Kostnader och resultat

Prolight koncernens totala rörelsekostnader under perioden uppgick till 4 972 941 kr och bestod av främst externa kostnader och personalkostnader kopplade till utveckling av koncernens produkter.

Finansiering och kassaflöde

Prolight koncernens kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -3 966 015 kr och består i perioden av förvärv av verksamhet om -2 329 901 kr relaterat till det engelska bolaget Psyros Diagnostics Ltd och dess POC teknik och av aktiverade utvecklingsutgifter om -1 354 706 kr kopplade till bolagets produktutveckling.

Det totala kassaflödet för perioden var -837 056.

Likvida medel för koncernen per den 31 mars 2022 var 39 827 357 kr.

Eget kapital och skulder

Eget kapital i koncernen uppgick per den 31 mars 2022 till 160 860 913 kr.

Kortfristiga fordringar uppgick till 5 030 809 kr och kortfristiga skulder uppgick till 14 140 759 kr.

De totala tillgångarna uppgick per den 31 mars 2022 till 175 001 672 kr och består främst av förvärvade immateriella anläggningstillgångar 23 125 140 kr och immateriella anläggningstillgångar som vid periodens slut uppgick till 106 793 650 kr.

Soliditeten var 91 procent.

* Uppgifter inom parentes avser jämförelseperioden föregående år.

Moderbolagets utveckling för perioden 1 mars - 31 mars 2022

Intäkter

Under tiden för produktutveckling saknar Prolight försäljning och nettoomsättning, detta var fallet även under jämförelseperioden. Periodens övriga intäkter uppgick till 143 642 (838) och bestod huvudsakligen av valutakursvinster och fördelningsintäkter från NGM.

Kostnader och resultat

Prolights totala rörelsekostnader under perioden uppgick till 2 698 095 kr (1 460 435) och bestod främst av externa kostnader kopplade till utvecklingen av bolagets produkter.

Finansnettot var 0 kr (0).

Resultatet för kvartalet uppgick till -2 554 452 kr (-1 459 597). 

Finansiering och kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 382 353 kr (-1 250 445).

Prolights kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -27 194 368 kr (0) och består i perioden av förvärv av det engelska bolaget Psyros Diagnostics Ltd. om 19 500 000 kr, förvärvskostnader om 3 817 882 kr och av aktiverade utvecklingsutgifter om 3 876 486 kr kopplade till bolagets produktutveckling.

Vare sig under perioden eller jämförelseperioden har lån upptagits eller amorterats.

Nyemission om 19 500 000 kr före emissionskostnader har genomförts under perioden.

Det totala kassaflödet för kvartalet var -10 325 544 kr (-1 250 445).

Likvida medel per den 31 mars 2022 var 33 560 422 kr (49 876 235).

Eget kapital och skulder

Eget kapital uppgick per den 31 mars 2022 till 163 006 187 kr (151 705 013).

Kortfristiga skulder uppgick till 4 922 040 kr (1 205 575) och bolaget saknar långfristiga skulder.

De totala tillgångarna uppgick per den 31 mars 2022 till 167 928 228 kr (152 910 588) och består främst av immateriella anläggningstillgångar som vid periodens slut uppgick till 106 755 204 kr
(102 833 221). Och andel i koncernbolag 23 317 882 kr.

Soliditeten var 97 procent (99). 

* Uppgifter inom parentes avser jämförelseperioden föregående år.